Speech
Mr. SHEN Zheng, China SAE
+86 135 2108 3960
shenzheng@sae-china.org
Exhibition & Sponsorship
Mr. Franky SUN, China SAE
+86 176 0213 1041
franky.sun@sae-china.org
Media
Mr. Arthur JIANG, China SAE
+86 135 2410 3220
arthur.jiang@sae-china.org
Registration
Ms. ZHAO Heyu, China SAE
+86 159 1028 6792
zhy@sae-china.org
IHFCA
Ms. ZOU Wei
+86 173 1008 0791
weizou@ihfca.net
For more details
Scan and follow us!